Buitengewone prestaties en dienstverlening

Buiten de ‘gewone opdracht’, en dus ook buiten de daarvoor voorziene remuneratie, zijn er tal van interventies waarbij de diensten van de syndicus onontbeerlijk zijn. Voor zover de vereniging van mede-eigenaars, of een individuele mede-eigenaar en/of bewoner, van die diensten wenst gebruik te maken, zullen ze afzonderlijk gehonoreerd worden.

Deze dienstverlening, zonder limitatief te willen zijn, kan o.m. zijn :

2.1 Administratief beheer

2.1.1 Bijkomende algemene vergaderingen

Het houden van bijkomende algemene vergaderingen (hernieuwde of bijzondere) conform de wet of het reglement van mede-eigendom of volgens noodzaak en op verzoek van de mede-eigenaar(s), cfr het reglement van mede-eigendom.

2.1.2 Bijkomende vergaderingen van de eventuele raad van mede-eigendom

Het bijwonen van bijkomende vergaderingen van de raad van mede-eigendom en het ter beschikking stellen van de eventuele notulen aan de betrokken partijen.

Het houden van vergaderingen buiten de kantooruren op aanvraag van de betrokkenen, andere dan de syndicus zelf.

2.1.3 Vertegenwoordiging mede-eigenaars (Art.3.89, § 5, 4° B.W.)

De syndicus kan voorts beschikken over een speciaal mandaat om in rechte op te treden voor rekening van alle mede-eigenaars, als eiser of verweerder, en tot het onderschrijven van elke overeenkomst of dading, onder andere voor het innen van betalingen door de individuele mede-eigenaars aan de gemeenschap en voor alle andere onderdelen van het financieel beheer.

Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht, die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht (Art. 3.92, § 1, B.W.).

2.1.4 Secretariaat

• de syndicus levert, namens de VME, de nodige attesten, (schulden-) staten, verklaringen en dergelijke met privékarakter, af;

• het schrijven van brieven uitgaande van privéeigenaars.

• Aan de verplichtingen zoals vermeld onder B.W. Art 3.89, § 5, ten 9°, zal voldaan worden via een ‘intranet’ dat, evenals het ‘boekhoudpakket’, bereikbaar is via onze website. Dit gedeelte is voor àlle mede-eigenaars opengesteld.

      - Voor meer gegevens zie onder afdeling 1.2 - Financieel beheer, ten 2° - Werkwijze.

• Mits een driejarige overeenkomst bij de overname van een gebouw, wordt de input die ons beschikbaar wordt gesteld uit het verleden, inbegrepen in de prijs voor de boekhouding, integraal gearchiveerd in genoemd systeem.

• Allerlei onvoorziene wijzigingen, aanpassingen, invullingen, uitvoeringen ingevolge nieuwe wetgeving na datum laatst aangepaste basisakte.

2.2. Financieel beheer

• opmaken van een kostensplitsing tussen eigenaar en huurder, of huurders onderling; • uitvoeren van een opname van de individuele meters;

• beschikbaar stellen van (bijkomende exemplaren van) een kostenopgave/verdelingsstaat van de gemeenschappelijke uitbatings-, verbruiks- en investeringskosten;

• raadplegen van de VME boekhouding door eigenaars die geen deel uitmaken van de raad van mede-eigendom of huurders.

2.3. Technisch beheer

2.3.1 Doelstellingen

• in de tijd : het verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties;

• het renoveren en aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen opdat zowel de investering als huurwaarde wordt behouden.

2.3.2 Bijkomende dienstverlening

• de prestaties, tijdens zijn mandaat bij het beheer van nieuwbouw, die verband houden met de aanvaarding, voorlopige en/ of definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen of installaties van de residentie, ten overstaan van de bouwpromotor of andere (nl. tijdens de eerste twaalf maanden van zijn mandaat);

• In geval de syndicus niet de verzekeringsmakelaar is: het deskundig onderzoek bijwonen bij schadegevallen en het beheer van de dossiers.

• het behandelen en afwerken van alle bijzondere sinisters die niet standaard kunnen voorkomen zoals overstromingen, brand, grondverzakkingen, muurscheuringen,

De syndicus verbindt zich daarenboven om alles in het werk te stellen opdat alle buitengewone prestaties, onvoorzienbaar en niet voorzien in de overeenkomst, uitsluitend uitgevoerd worden in het voordeel van het gebouw en terecht verantwoord zijn met facturatie volgens het overeengekomen syndicusloon in Artikel 5.2. In dit geval, en uitsluitend bij hoogdringendheid of overmacht dient de Raad van Mede-eigendom voorafgaandelijk te worden ingelicht. Bij ontstentenis van een Raad van Mede-eigendom kan de voorzitter van de AV worden ingelicht..

Deel deze pagina